Podstawa prawna działalności komornika

0
4601
Podstawa prawna działalności komornika

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, co oznacza, że przysługują mu szczególne prawa, ale także ciąży na nim szczególna odpowiedzialność. Jakie są podstawy prawne działalności komorników w Polsce?

Akty prawne regulujące działalność komorników

Jako podstawę działalności komornika możemy wskazać przepisy prawa, w tym najważniejszą ustawę z 29. 08. 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji – wyjaśnia nasz rozmówca z Kancelarii Komornika Sądowego Janusza Kruka w Łodzi. Drugim istotnym aktem dla działalności komornika jest Kodeks postępowania cywilnego.

Podstawowe zasady działalności komornika

Komornik działa zawsze przy sądzie rejonowym i jest podmiotem niezawisłym. Oznacza to, że wszystkie wykonywane przez niego czynności podlegają wyłącznie orzeczeniom sądu oraz prezesowi odpowiedniego sądu rejonowego.

Komornik pracuje wyłącznie w określonym rewirze, który odpowiada obszarowi właściwości sądu, któremu podlega. Wyjątkiem od tej reguły jest art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z którym wierzyciel ma prawo wyboru komornika z rewiru innego, niż wskazują na to ogólne przepisy prawa.

Odpowiedzialność komornika

Po skutecznym wyegzekwowaniu należności od dłużnika komornik musi przekazać je wierzycielowi w ciągu 4 dni. Jeśli w tym terminie nie dojdzie do przekazania wyegzekwowanej kwoty, komornik zobowiązany jest wypłacić również odsetki od tej kwoty.

Ponieważ komornik ponosi odpowiedzialność na krzywdę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności, musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto komornik odpowiada dyscyplinarnie (upomnienie, nagana, kara pieniężna, wydalenie ze służby) m.in. za niewykonywanie poleceń powizytacyjnych, rażącą obrazę przepisów prawa czy naruszenie godności urzędu.

Czas pracy komornika

Akty prawne będące podstawami działalności komornika regulują także czas jego pracy. I tak komornik może wykonywać w dni robocze oraz soboty w godz. 7.00-21.00, zaś jeśli chce pracować w inne dni lub w nocy, musi otrzymać zgodę prezesa sądu rejonowego. Od powyższej zasady występują wyjątki.

[Głosów:5    Średnia:3.6/5]